نمودارها و آمارهای کلی سایت

تعداد کل کانال ها
74 کانال
تعداد کل اعضا
97311 عضو
تعداد کل پست ها
31733 پست
تعداد کل نظرات
0 نظر
آمار کلی کانال ها

تعداد کانال ها براساس تعداد اعضای رایج
کمتر از 10K

72

10K تا 100K

2

100K تا 1M

0

بیشتر از 1M

0

تعداد کانالها بر اساس موضوع
تعداد موضوعات: 7
تعداد کل کانال ها 74 کانال
کانالهایورزشی
1
کانالهایمذهبی
7
کانالهایخبری
5
کانالهایسرگرمی
37
کانالهایعلمی
6
کانالهایتکنولوژی
8
بیشترین تعداد کانال موضوع

سرگرمی

37 کانال
کمترین تعداد کانال موضوع

ورزشی

1 کانال
میزان جمعیت براساس موضوع
تعداد موضوعات: 7
پرجمعیت ترین موضوع

سرگرمی

56056 عضو
کم جمعیت ترین موضوع

ورزشی

10 عضو
پربازدید ترین موضوعات
پربازدید ترین موضوع

سرگرمی

67377 بازدید
کم بازدید ترین موضوع

مذهبی

4638 بازدید