نمودارها و آمارهای کلی سایت

تعداد کل کانال ها
5 کانال
تعداد کل اعضا
270 عضو
تعداد کل پست ها
31 پست
تعداد کل نظرات
0 نظر
آمار کلی کانال ها

تعداد کانال ها براساس تعداد اعضای رایج
کمتر از 10 هزار عضو

5

کمتر از 100 هزار عضو

0

کمتر از 1 میلیون عضو

0

تعداد کانالها بر اساس موضوع
تعداد موضوعات: 7
تعداد کل کانال ها 5 کانال
کانالهایمذهبی
3
کانالهایخبری
1
کانالهایتکنولوژی
1
بیشترین تعداد کانال موضوع

مذهبی

3 کانال
کمترین تعداد کانال موضوع

خبری

1 کانال
میزان جمعیت براساس موضوع
تعداد موضوعات: 7
پرجمعیت ترین موضوع

خبری

127 عضو
کم جمعیت ترین موضوع

تکنولوژی

32 عضو
پربازدید ترین موضوعات
پربازدید ترین موضوع

مذهبی

38 بازدید
کم بازدید ترین موضوع

مذهبی

38 بازدید