باج افزار Wanna Cry دو هزار کامپیوتر ایرانی را آلوده کرد

باج افزار  Wanna Cry دو هزار کامپیوتر ایرانی را آلوده کرد
سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ Wanna Cry - باج افزار - کامپیوتر - واناکرای
علیرغم اطلاع رسانی‌های وسیع و ارائه راهنمایی‌های لازم برای رفع آسیب پذیری مرتبط با حمله باج افزار Wanna Cry، به دلیل تعلل برخی از سازمان‌ها و کاربران، این باج افزار طی سه روز گذشته، دو هزار قربانی جدید را در کشور به دام انداخت.هفته گذشته، باج افزاری تحت عنوان wannacrypt‌ با قابلیت خود انتشاری در شبکه کشورها شیوع یافت که بر اساس رصدهای انجام شده توسط مرکز ماهر، این بدافزار در سطح شبکه کشور ما نیز رصد شد و در چند روز نخستین به حدود دو هزار قربانی رسید، اما با اطلاع رسانی به موقع انجام شده و عملیاتی شدن اقدام‌های لازم، این موضوع در کشور کنترل و گزارش‌های آلودگی به آن به شدت کاهش یافت.


ارسال نظر
برای ارسال نظر .
مهدی نصیری
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
- ۰
خوب بود